انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

  • داروسازی
  • واکسن سازی
  • بیوتکنولوژی
  • جامعه شناسی پزشکی
  • ژنتیک پزشکی
  • پاتولوژی و آنکولوژی
  • ناباروری و تولیدمثل
  • میکروب شناسی پزشکی
  • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری