انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  تفاهم نامه همکاری انستیتو مطالعات نسیم با دانشگاه غالب افغانستان

  تفاهم نامه همکاری مشترک میان انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم با دانشگاه غالب افغانستان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، فرایند آموزش های مورد نیاز جهت ترویج فرهنگ پژوهش در حوزه علوم پزشکی و همچنین ورود به دانشگاه های نسل سه (کارآفرینی) و چهار (صنعتی) در مدت زمان 3 سال در دانشگاه افغانستان اجرایی می شود. این تفاهم نامه به امضای رئیس انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم و همچنین رئیس دانشگاه غالب افغانستان رسید. همچنین در جلسه ای که با حضور معاون اجرایی انستیتو و همچنین نماینده دانشگاه غالب صورت گرفت، بر نحوه چگونه اجرا شدن این تفاهم نامه بحث و گفتگوهای مقدماتی صورت گرفت.

  تصویر جلسه بررسی روند اجرای تفاهم نامه: معاون اجرایی انستیتو مطالعات بیولوژیکی و نماینده دانشگاه غالب