انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم

انتخاب دپارتمان...

 • داروسازی
 • واکسن سازی
 • بیوتکنولوژی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • ژنتیک پزشکی
 • پاتولوژی و آنکولوژی
 • ناباروری و تولیدمثل
 • میکروب شناسی پزشکی
 • پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

  کنگره ها، همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه های وابسته

  دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور، زیست دارودومین کنگره بین المللی زیست پزشکیاولین کنگره بین المللی زیست پزشکیاولین جشنواره رسمی داروسازی کشور، زیست دارواولین نمایشگاه بین المللی اکفا، بزرگترین نمایشگاه سلامت کشور