موسسه مطالعاتی نسیم

پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

درباره موسسه

دانش پژوهان فعال از دهه 80 فعالیت علمی خود را در زمینه های جامعه شناسی، منابع انسانی، فرهنگ، صنعت و کشاورزی آغاز کردند که در سال 90 با حمایت برخی اصحاب پرتلاش و دلسوز اقدام به تاسیس موسسه مطالعاتی نسیم نمودند. موسسه توانسته است علاوه بر مطالعه بر روی زمینه های علمی گذشته، مطالعات خود را بر روی ژن، بیوتکنولوژی سلولی و مهندسی ژنتیک نیز آغاز کند.
موسسه به عنوان مرکزی پرتلاش در بعد بیوتکنولوژی و ژنتیک سلولی با همیاری دانشجویان و محققان تاکنون توانسته است نقطه عطفی برای مطالعات آزاد و بدون مرز ژنومی در سطح کشور باشد.

واحد های فعال :
واحد بیولوژی
واحد منابع انسانی
واحد صنعتی
واحد جامعه شناسی
واحد فرهنگی

چشم انداز توسعه : موسسه در نظر دارد با توجه به نیاز کشور به افزایش تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی با همکاری محققان، اندیشمندان و دانش پژوهان فعال در علوم بیولوژی (ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوشیمی،جانوری و گیاهی) بتواند در این زمینه فعالیت های خود را با توجه به مستندات تاییدی و قانونی پیشگیرد.