موسسه مطالعاتی نسیم

پیشبرد اهداف علمی همراه با توسعه فناوری

درباره موسسه

دانش پژوهان فعال از دهه 80 فعالیت علمی خود را در زمینه های جامعه شناسی، فرهنگ، صنعت و کشاورزی آغاز کردند که در سال 90 با حمایت برخی اصحاب پرتلاش و دلسوز اقدام به تاسیس موسسه مطالعاتی نسیم نمودند. موسسه توانسته است علاوه بر مطالعه بر روی زمینه های علمی گذشته، مطالعات خود را بر روی ژن، بیوتکنولوژی سلولی و مهندسی ژنتیک نیز آغاز کند.
موسسه به عنوان مرکزی پرتلاش در بعد بیوتکنولوژی و ژنتیک سلولی با همیاری دانشجویان و محققان تاکنون توانسته است نقطه عطفی برای مطالعات آزاد و بدون مرز ژنومی در سطح کشور باشد.

واحد های فعال :
واحد بیولوژی
واحد صنعتی
واحد جامعه شناسی
واحد فرهنگی

چشم انداز توسعه : موسسه در نظر دارد با توجه به نیاز کشور به افزایش تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی با همکاری محققان، اندیشمندان و دانش پژوهان فعال در علوم بیولوژی (ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوشیمی،جانوری و گیاهی) بتواند در این زمینه فعالیت های خود را با توجه به مستندات تاییدی و قانونی پیشگیرد.